Entreprise

Entreprise

 

Forsikringstager

Grønlands Selvstyre

Sikrede

Grønlands Selvstyre herunder samtlige Departementer, Landstingets Bureau og de nettostyrede virksomheder. Alle som bygherre, samt de til entreprisernes udførelse medvirkende entreprenører og underentreprenører.

I relation til ansvarsforsikring skal denne ikke dække entreprenører og underentreprenører.

Forsikringssum - All risk 

DKK 100 mio. på arbejdsobjekt m.v.

Forsikringssum - Entrepriseansvar

DKK 20 mio. (DKK 10 mio. på personskade og DKK 10 mio. på tingskade)

BEMÆRK

Ved entrepriser over DKK 100 mio. kontaktes Marsh inden igangsættelse

Selvrisiko

DKK 250.000 af enhver skade på ansvar af enhver tingskade

Bygge- /montageperiode 48 måneder

Afhjælpnings periode

12 måneder
Forsikringssted Byggepladser overalt i Grønland og Danmark, samt under landtransporter til byggepladser hvor entrepriser kontraheres af forsikringstager.
Policenummer
LP0000045751-16
Forsikringsbetingelser 60-83:1

Forsikrede entrepriser

Nyopførelse af bygninger og bygningsanlæg, herunder anlægs- og installationsarbejder, samt renoverings-, ombygnings-, tilbygnings- og egentlige montagearbejder. Mole- og kajanlæg, kraftværker og lufthavne.

Om forsikringen

Denne forsikring dækker de skader, der sker i forbindelse med nybyggerier, nedrivningsprojekter, renoveringsprojekter eller lignende byggeprojekter, hvor Grønlands Selvstyre står som bygherren. Forsikringen dækker foruden beskadigelse af selve bygningen også tyveri fra byggepladsen og personskade på 3. mand uden for entreprisen.

Er der tale om et projekt hvor tredjepart er registreret som bygherre, er det denne tredjeparts entrepriseforsikring der gælder.


Forsikringen dækker typisk:

 • Dækker indtil den samlede entreprise afleveres
 • Dækker enhver entreprise og montage inkl. brand og storm nyopførte bygninger og anlæg inkl. renovering, sanering og nedrivning
 • Eksisterende bygninger
 • Lejers indbo maks. Kr. 75.000 pr. lejlighed
 • Oprydning maks. Kr. 5 mio.
 • Jordskade maks. Kr. 10.000 pr. kbm.
 • Oplag på byggepladsen
 • 30% overdækning
 • Farligt arbejde som: pilotering, spunsning, sprængning, understøbning/muring og nedbrydningsarbejder
 • Indenlands transport i Grønland
 • Oplag uden for byggepladsen i Grønland og Danmark
 • Tag-entrepriser maks. 100 kvm. utildækket tagareal, uden for arbejdstid forsvarlig tildækket


Forsikringen dækker ikke: 

 • Dækker ikke brand og storm på eksisterende bygninger
 • Farligt arbejde som: Tunnelering, grundvandssænkning, miner, helikopter montager, off-shore-entrepriser
 • Forurening som følge af nedsivning, udvaskning af forurenet materiale, salte, partikler, eller stoffer fra boret/oprenset materiale eller bore/rense tilsætnings stoffer.
 • Indirekte tab af enhver form
 • Støv, asbest, PCB, Bly, Blymaling eller lign. miljøfarligt materiale


Sådan anmelder du en skade: 

 • Anmeldelse sker på Marsh' skadessystem Insubiz via følgende link: https://xnet.insubiz.dk
 • Hvis du ikke er oprette som bruger i Insubiz, bedes du fremsende en mail til nanoq@marsh.com med oplysning om: departement, navn og mailadresse. Herefter vil du blive oprettet i systemet og få tilsendt login oplysninger.
 • For evt. vejledning kontaktes Morten Hesholt fra Marsh på tlf.: +45 4595 4626

Police

Entrepriseforsikring Police

Gældende for 2024

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok