Erhvervs- og produktansvar

Erhvervs- og produktansvar

 

Forsikringstager

 Grønlands Selvstyre

Forsikrede enheder

Dækningen omfatter alle enheder under Grønlands Selvstyre, herunder samtlige departementer, styrelser, institutioner og nettostyrede 

 

Dækningen omfatter alle ansatte eller andre, der arbejder i enhver forening, klub eller anden organisation og medlemmerne heraf, som er ansat inden for Selvstyret, under forudsætning af, at sådan virksomhed er oprettet for eller af Selvstyrets ansatte.

Forsikringssum

DKK 50.000.000 pr. skade og i alt pr. år

Selvrisiko

DKK 50.000

Forsikringssted

 XXXXXXXX

Forsikringsdækninger
 • Erhvervsansvar
 • Produktansvar
 • Hus- og grundejeransvar
 • Bygherreansvar
 • Varetægtsansvar
 • Forureningsansvar
 • Sprængningsansvar
 • Beregnings- og rådgiveransvar
 • Sociale aktiviteter

Internt policenummer

2017-03

Om forsikringen

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker de økonomiske konsekvenser det kan få, hvis Selvstyret bliver pålagt at erstatte en ting eller personskade. Kommer du selv til skade, skal skaden på din person anmeldes som en arbejdsskade.

Erhvervsansvar

Denne dækning dækker de skader du forvolder på andres ting eller person i forbindelse med dit arbejde for Grønlands Selvstyre.

Er du fx. på virksomhedsbesøg, og kommer du her til at ødelægge noget eller forvolde skader på andre, er det en skade der skal meldes under erhvervs- og produktansvar. Dækningen dækker også, hvis du til og fra møder eller arbejdssteder, kommer til at forvolde skade på andres ting eller person. Denne dækning gælder ikke for skader forvoldt mod Grønlands Selvstyres egne bygninger, ting og/eller ansatte.

Er der tale om en skade på Grønlands Selvstyres egne bygninger, ting og/eller ansatte, skal du anmelde skaden som en hændelsesskade på den forsikring der dækker den pågældende skade.

Produktansvar

Denne dækning omhandler de skader, som er forårsaget af de produkter som produceres af Grønlands Selvstyre. Med et produkt, menes der en hver håndgribelig genstand, produceret under Grønlands Selvstyre, som er overdraget til en tredjepart. Dette gælder uanset om produktet er solgt eller bortgivet til tredjepart.

Produktansvarsdækningen dækker både de skader vores produkter forvolder på andre genstande og på personer ved almindelig brug. Forsikringen dækker derfor ikke, hvis nogen har anvendt et af vores produkter forkert.

Denne dækning gælder ikke for skader forårsaget af egne produkter mod Grønlands Selvstyres egne bygninger, ting og/eller ansatte.

Er der tale om en skade på Grønlands Selvstyres egne bygninger, ting og/eller ansatte, skal du anmelde skaden som en hændelsesskade på den forsikring der dækker den pågældende skade.

Forsikringen dækker typisk - erhvervsansvar:

 • Dækker både GS som arbejdsgiver og ansattes over for skade på 3. mands person eller ting
 • Erstatningsansvar (fejl og forsømmelser) for skader på 3. mand når denne færdes på GS’s områder/bygninger
 • Erstatningsansvar hvis ansatte i GS forvolder skade hos 3.mand i forbindelse med arbejdets udførelse
 • En erhvervsansvarsforsikring udbetaler kun erstatning, når firmaet i juridisk forstand er erstatningsansvarlig. Kan medarbejderen f.eks. ikke gøre for, at skaden er sket, kaldes det en hændelig skade. I et sådan tilfælde dækker forsikringen ikke, og der skal ikke betales erstatning.
 • Brug af arbejdsmaskiner når disse ikke kører.
 • Friholde GS for uberettigede krav fra 3. mand
 • Varetægt dækker sikredes ansvar for tab eller skade på ting, der tilhører tredjemand, når de pågældende genstande er i sikredes varetægt.
 • Sprængningsarbejder
 • Stevedoreansvar

Forsikringen dækker typisk - produktansvar:

 • Produktansvarsforsikringen dækker et eventuelt erstatningsansvar som kan opstå, hvis et produkt eller ydelse er defekt og årsag til en skade, efter at produktet eller ydelsen er bragt i omsætning – også som mellemhandler- primært de nettostyrede virksomheder (primært Nukissiorfiit)
 • Produktansvarsforsikringen dækker de erstatningskrav, som GS kan blive mødt med, hvis produktet eller arbejdsydelse forvolder en skade.
 • Ingrediens- og komponentskade/tab inkl. Behandling og Bearbejdning Produktansvar

Forsikringen dækker ikke - erhvervsansvar: 

 • Dækker ikke skader, som en ansat har gjort med fortsæt, eller som er uforskyldt. Laver ansatte eller arbejdsgiver skader med vilje, må de selv betale erstatningsansvaret.
 • Skader for professionelt-/rådgiveransvar
 • Ansvar i forbindelse med motorkøretøjer – herunder selvkørende arbejdsmaskine

Forsikringen dækker ikke - produktansvar: 

 • Skade på eller tab vedrørende selve produktet eller ydelsen
 • Skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, hvad enten skaden eller tabet sker under hvervets udførelse eller efter hvervets udførelse som følge af dette.
 • Skade på eller tab vedrørende ting, forårsaget af sikredes jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder mv. som anført under erhvervsansvarsforsikring litra e.
 • Eller krav vedrørende miljøskader eller overhængende fare for miljøskader jf. lov nr. 466 af 17. juni 2008 og lov nr. 507 af 17. juni 2008 med senere ændringer.
 • Forsikringen dækker heller ikke erstatningskrav mellem sikrede og sikredes moder- eller datterselskaber, eller erstatningskrav mellem sikrede og virksomheder:
  • I samme koncern som sikrede
  • Hvor ejer relationer mellem sikrede og skadelidte direkte eller indirekte udgør mere end 50% af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital eller udgør rådighed over mere end 50% af stemmerettighederne.
 • Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade:
 • Tab, udgifter eller omkostninger, forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser.
 • Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab jf. dog senere punkt omkring salgs- og leveringsbetingelser.
 • Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder ”punitive damages”.

Sådan anmelder du en skade:

Anmeldelse af skade skal ske til Sedgwick Leif Hansen på slhskade@slhdk.dk, hvor hændelsesforløbet og skaden beskrives udførligt og gerne vedhæftet billeder eller anden dokumentation. Link til skadesanmeldelse. 

Police og blanketter

Skadeanmeldelse erhvervs- og produktansvar

Police erhvervs- og produktansvarsforsikring

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok